Gemeenteraad Moerdijk akkoord met jaarrekening 2020

Gepubliceerd op: dinsdag 13 juli 2021 | 13:16

Goed nieuws over de jaarrekening 2020 van de gemeente Moerdijk: de onafhankelijk accountant kwam na onderzoek tot de conclusie dat de gemeente zich aan de wetten en regels houdt (‘rechtmatig’) en dat de jaarrekening juist en volledig is (‘getrouw’). Moerdijk sluit 2020 af met een positief saldo van € 5.612.000. Een mooi rapportcijfer, financieel hartstikke gezond én een spaarbankboekje om jaloers op te zijn. Veel gemeentes kunnen daar alleen van dromen. De gemeenteraad is akkoord met de jaarrekening.

Het verbaast dan ook niet dat wethouder Jack van Dorst en met hem het voltallige college trots is. “Dat klopt, op meerdere fronten hebben we positief nieuws. Om te beginnen is het fijn dat we het jaar met een positief resultaat konden afsluiten. Maar nog belangrijker zijn de ratio’s, getallen die iets zeggen over de financiële gezondheid van een gemeente. Die zijn uitstekend. Tot slot zijn we heel trots op de stappen die de ambtelijke organisatie heeft gezet.”.

Kwaliteit
Wat voor stappen moeten we aan denken? “De accountant ziet dat de medewerkers continue aan de slag zijn om beter ‘in control’ te zijn. Zo zijn de aanbevelingen die de accountant vorig jaar heeft gegeven voortvarend opgepakt. Maar is er bijvoorbeeld ook veel aandacht voor het kritisch analyseren van de manier waarop we dingen doen en kijken waar ruimte is voor verbetering. Ook meldt de accountant dat de medewerkers betrokken zijn bij de gemeente en genoeg kennis van zaken hebben.”, legt wethouder van Dorst uit.

“Dit blijkt bijvoorbeeld uit de inkoop- en aanbestedingstrajecten. De accountant gaf op dit punt een compliment: “Waar de gemeente Moerdijk zoveel inkopen doet, is het uitzonderlijk en bijzonder dat hier geen enkele onrechtmatigheid naar boven gekomen is.” Een vergelijkbare situatie is er bij onze verantwoording over de specifieke uitkeringen. Dat gaat over geld dat we van het rijk ontvangen voor speciale doelen, bijvoorbeeld onderwijsachterstandenbeleid of de regeling reductie energieverbruik. De accountant heeft ook op dit vlak geen enkele fout of onzekerheid gevonden. Een mooi rapport dus, maar dat betekent niet dat we achterover gaan leunen. Ook komend jaar willen we weer verder verbeteren.”

Financiën
“De gemeente is financieel hartstikke gezond”, vat wethouder van Dorst samen. “We hebben het huishoudboekje op orde en een goed gevulde spaarpot. Daardoor konden we alle dingen doen die we ons hadden voorgenomen en was er zelfs ruimte voor nieuwe dingen. Bijvoorbeeld de vaststelling van het beheerplan bruggen en van het nieuwe rioleringsplan.”

Een korte uitleg over een paar belangrijke getallen:

Netto schuldquote
Hoeveel schulden hebben we ten opzichte van onze eigen bezittingen? Met 3% is dit getal erg laag voor een gemeente en dus positief. 

Solvabiliteit
Is de gemeente in staat om op de lange termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen? Het percentage bedraagt in Moerdijk 58%. De norm van de Vereniging Nederlandse Gemeentes is 50%. We zitten hier dus ruim boven, dit wordt ook wel genoemd ‘laag risico’. 

Grondexploitatie
De gemeente heeft bouwgrond in bezit. Het percentage geeft aan hoe hoog de waarde van de grond is ten opzichte van de verwachte opbrengst bij verkoop. In Moerdijk is het percentage het afgelopen jaar gedaald, dat is positief: we lopen dus weinig risico. Met 13% zitten we ruim onder de norm van 20% die nodig is om ‘goed‘ te scoren.

Weerstandsvermogen
Heeft de gemeente voldoende buffer om eventuele calamiteiten financieel op te vangen? De gemeenteraad van Moerdijk heeft bepaald dat het weerstandsvermogen minimaal 1,0 moet zijn. Met een ratio van 1,7 zitten we daar nu ver boven. Er is dus ruim voldoende geld achter de hand als we te maken krijgen met onverwachte noodsituaties. 

Tot slot het spaarbankboekje. Dat bestaat uit verschillende spaarpotjes:

Bestemmingsreserves
Geld voor een bepaald bestedingsdoel dat de raad heeft bepaald. Bijvoorbeeld LPM-gelden voor Waterfront Moerdijk, huisvesting onderwijs en geluidssanering HSL-Zuid.

Algemene reserve
Geld als buffer voor risico’s die de gemeente loopt. Dit wordt onderverdeeld in:

  • Weerstandsvermogen
  • Vrije ruimte

Voorzieningen
Geld voor te voorziene lasten voor risico’s en verplichtingen. De omvang en/of het tijdstip dat ze optreden zijn niet of niet helemaal aan te geven, maar het komt er in de toekomst wel aan, dus we houden daar financieel al rekening mee. Bijvoorbeeld onderhoud en vervanging van rioleringen.

Wethouder van Dorst: “Ons eigen vermogen bedraagt per eind 2020 bijna 100 miljoen euro, het vreemd vermogen ruim 30 miljoen euro. Zoals hierboven is uitgelegd is een groot deel daarvan al ergens voor bestemd. Het deel dat over blijft is onze zogenaamde ‘vrije ruimte’. Daar kan de gemeenteraad, ook na de aankomende verkiezingen van maart 2022, desgewenst een nadere bestemming aan geven. De vrije ruimte is op dit moment (8 juli 2021) zo’n 6 miljoen euro.” 

“Een heel verhaal en ook best taaie kost. Daarom willen we de komende tijd inwoners regelmatiger informeren en uitleg geven over de gemeentefinanciën”, besluit de wethouder.

Moerdijk Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland en biedt alle Moerdijkse ondernemers een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL