Kadernota Moerdijk

Gepubliceerd op: dinsdag 04 juni 2019 | 10:00

Moerdijk verwacht volgens de huidige inzichten volgend jaar een tekort op de financiële begroting van € 3,5 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen incidenteel. Ook de jaren daarna laten een nadelig resultaat zien. Dat blijkt uit de kadernota 2020-2023 die het college van Burgemeester & Wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Samen met de raad gaat het college in de komende maanden aan de slag met de opdracht om tot een passende meerjarenbegroting 2020-2023 te komen.
In de kadernota doet het college financiële voorstellen aan de raad en geeft het college een overzicht op hoofdlijnen van de financiële positie voor de komende jaren.

Landelijk beeld
“De eerste uitkomsten van de kadernota vallen tegen ten opzichte van onze eerdere verwachtingen. Wat we in Moerdijk zien, past overigens in het landelijk beeld. De uitgavenontwikkeling op diverse terreinen (bijvoorbeeld sociaal domein, BUIG*-gelden en de kostenontwikkelingen in de private sector) zijn fors en daar staat nauwelijks compensatie vanuit het rijk tegenover”, legt wethouder Jack van Dorst uit. Hij vervolgt: “Het vervelende is dat een gemeente over het algemeen weinig invloed heeft op die ontwikkeling. Maar desondanks moeten we wel nadrukkelijk aan de slag met de consequenties”.

Vervolg
Hoe ziet dat vervolg er dan uit? Allereerst houden we de huidige begroting nog eens tegen het licht: waar kunnen we nog beïnvloeden? Kunnen we bijsturen op bepaalde uitgaven? Verwachten we nog financiële meevallers? Verder overwegen we de reserve sociaal domein in te zetten om de tekorten als gevolg van de lage rijksbijdrage voor het sociaal domein te dekken. Ook is het een afweging om ons uitgangspunt dat de begroting alle jaren sluitend is, los te laten. De boekhoudregels staan dit toe, al moet je er als gemeentebestuur wel bewust mee omgaan. Tot slot blijven we in VNG-verband strijden voor meer middelen vanuit het rijk voor het uitvoeren onze taken op het gebied van onder andere de jeugdzorg. Mochten deze maatregelen niet leiden tot een sluitende begroting, dan gaat het college onderzoeken welke inkomsten we kunnen verhogen.

De gemeenteraad wordt actief betrokken bij het proces om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het coalitieakkoord geldt daarbij als een belangrijk kader. Het college kiest expliciet voor het met maken van keuzes en niet voor een ‘kaasschaafmethodiek’.  Bezuinigingen op personeel zijn wat het college betreft niet aan de orde. De organisatie is immers hard nodig om de doelstellingen te realiseren.

Planning
De planning voor de meerjarenbegroting 2020-2023 is als volgt:

  • 29 mei 2019: versturen kadernota aan gemeenteraad
  • 4 juli 2019: behandeling kadernota in gemeenteraad
  • Eind september 2019: versturen conceptbegroting aan gemeenteraad
  • 7 november 2019: behandeling begroting in gemeenteraad

* geld dat de gemeente ontvangt van de Rijksoverheid om te besteden aan uitkeringen en de bestrijding van werkloosheid

Moerdijk Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland en biedt alle Moerdijkse ondernemers een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL